ERRWE Byggkonsult

Certifierad av Medlem i

Tjänster - Projekteringsledning

Oavsett ett projekts storlek och omfattning krävs oftast insatser av flera olika projektörer såsom konstruktörer, el-, rör-, vent.-, hiss- storkökskonsulter, m fl.

Förutom att utse dessa och se till att de tar fram den produkt som passar bäst just för Byggherrens och beställarens behov, måste deras pågående arbete samordnas och stämmas av så att de olika delarna så småningom bildar en väl fungerande enhet.

Naturligtvis skall projekteringen ledas av lämplig och kompetent personal. Dessa kan komma från en entreprenörorganisation eller från ett inhyrt konsultföretag. Beställaren måste dock styra projektet och en rutin för detta skall dokumenteras.

Detta innefattar att vi måste precisera vilka krav som skall ställas på den ansvarige projekteringsledaren, planera hur styrningen skall ske och ange vem som är ansvarig för de olika ingående momenten. Vid omfattande och komplicerade projekt där många teknikområden är aktuella måste vi ange inbördes relationer mellan de olika konsulter som deltar i projektet.

De krav som finns på resultatet - ekonomi och utförande - måste definieras och dokumenteras så att den färdiga konstruktionen senare kan jämföras med dessa. Naturligtvis skall resultatet uppfylla de krav som ställdes på projektet från början.

Vid projekteringsmöten skall man ha erforderliga genomgångar varvid man går igenom projektet. Detta skall ske från planeringsstadiet över genomförandet till dess projekteringsarbetet är färdigt. Genomgångarna skall protokollföras.

Kontakt

Errwe Byggkonsult AB

Jägersrovägen 151 C, 1 tr.
213 75 MALMÖ

Växel: 040 - 611 98 52
Direktnr: 040 - 611 98 57
Mail: rolf[at]errwe.se